Categories
News

จะจัดฟันแบบใส invisalign ต้องมีวินัย เพื่อผลลัพธ์ที่ดี !

จะจัดฟันแบบใส invisalign ต้องมีวินัย เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ! การจัดฟันแบบใสนั้น มีวิธีและขั้นตอนการรักษาที่ซับซ้อน แต่ก็มีผลลัพธ์ที่ดี มีประสิทธิภาพในการใช้งานไม่แพ้การจัดฟันแบบอื่น

Categories
News

จัดฟันใส Invisalign ใช้เวลานานไหม?

จัดฟันใส Invisalign ใช้เวลานานไหม? โดยปกติการจัดฟันใสใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 12-18 เดือน ในกรณีผู้ที่เคยจัดฟันมาก่อนอาจจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน ฟันก็สามารถเรียงได้อย่างสวยงาม ซึ่งระยะเวลาการจัดฟันจะขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของแต่ละบุคคล ผู้รับบริการสามารถทราบระยะเวลาการรักษาเบื้องต้นหลังจากที่ปรึกษาทันตแพทย์ และสแกนฟันเรียบร้อยแล้ว